Miksi pk-yritys tarvitsee konsulttia?

Konsulttien hyödyntäminen nähdään helposti isojen yritysten hyödyntämänä voimavarana, mutta myös pk-yritykset voivat hyötyä konsultin palkkaamisesta siinä, missä suuremmat pörssiyhtiötkin. Ulkopuolinen konsulttiapu saattaa olla jopa vielä ratkaisevampaa pk-yritysten kohdalla, sillä omien resurssien hyödyntäminen oikeissa asioissa on jopa vielä keskeisemmässä roolissa yrityksen menestymisen kannalta. Erityisesti pienten yritysten kohdalla myös vääriin asioihin investointi voi kostautua pahemman kerran, joten suurten päätösten tueksi voi olla järkevää hyödyntää myös yrityksen ulkopuolista näkemystä. 

Konsulttien tarpeellisuutta kuitenkin kyseenalaistetaan usein, sillä pidetään hieman outona, että yritys ei pyri itse ratkaisemaan ongelmiaan. Yrityksen käytössä olevat resurssit kuitenkin ovat aina rajalliset, minkä takia kaikkea ei suinkaan ole järkevää tai tarkoitus tehdä omin avuin. Usein voi olla paljon kustannustehokkaampaa turvautua ulkopuoliseen apuun yhtiön ongelmien ratkaisemiseksi. Konsulttiapuun turvautuminen takaa sen, että jokaista työtä on hoitamassa osaava ja ammattitaitoinen henkilö. Konsulteilla on vuosien kokemus eri toimialoilta ja tehtävistä, joten miksi haaskata tällainen saatavilla oleva mahdollisuus.  

Millaisissa asioissa konsultti voi yritystä auttaa?

Yrityksen palkkaaman konsultin työmaata voi olla esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi tai yrityksen markkinointiviestintä. Hänen pyrkimyksenään on auttaa firman johtoa oivaltamaan asioita, joita ei syystä tai toisesta ole yrityksessä pohdittu. Pyrkimyksenä on avata uusia näkökulmia, joilla tavoitellaan yhtiön toiminnan kehittämistä ja sitä kautta tuloksen parantamista. Konsultit voivat syventää analyyseja ja esimerkiksi kertoa, missä ja miten yritys voi lisätä myyntiä tai miten leikata kustannuksia.  
Usein yrityksessä on ollut tietyt toimintatavat käytössä pitkään. Toiminta jatkuu samalla tavoin ikään kuin tottumuksesta ilman, että toimintatapojen tehokkuutta tai toimivuutta edes osataan kritisoida. Konsultin tehtävänä on ravistella ja kyseenalaistaa yrityksen toimintatapoja sekä tarvittaessa löytää niiden tilalle uusia ratkaisuja, jotka vievät yrityksen toimintaa eteenpäin. 
  
Konsultit toimivat tehtävässään puolueettomina ilman oman edun tavoittelua, joten heillä ei ole myöskään mitään syytä rajoittaa käytössään olevien tietojen tarjoamista yrityksen hyväksi. Erilaisten päätösten tueksi tarvitaan riittävä määrä oikeaa tietoa. Heidän hyödyntämisestään voi olla suuri apu tämän tiedon keräämiseksi. Joidenkin päätösten taustalla tarvitaan täydellinen käsitys siitä, mikä toimii tai ei toimi.
 
Yhtiössä saattaa olla toimiva ja osaava markkinointitiimi, mutta totuus kuitenkin on, että jokainen yritys tarvitsee markkinointikonsultointipalveluita. Konsulttiapuun turvautuminen ei suinkaan tarkoita yrityksen omien työntekijöiden ammattitaidon väheksymistä tai arvostelua. Konsultin tehtävä on auttaa yritystä löytämään uusia näkökulmia, mikä etenkin markkinointiviestinnän kentässä on erittäin tärkeää. Kyseinen toimiala on todella laaja, minkä takia konsultin apua voidaan hyödyntää esimerkiksi varmistuksena siinä, että yritys tosiaan hyödyntää juuri kyseiselle yritykselle oikeita markkinointiviestinnän kanavia ja mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Konsultin apuun voidaan turvautua esimerkiksi markkinointisuunnitelman laatimisessa.
  

 

Ulkopuolinen apu laajentaa näkökulmia
 
Kun joskus ollaan liian lähellä ongelmaa, voi olla vaikea nähdä kokonaiskuvaa. Pienessä yrityksessä eri näkökulmia on luonnollisesti rajallisemmin käytössä kuin suuremmissa yrityksissä, joissa henkilöstön määräkin on yleensä toista. Tämän vuoksi ulkopuolisen näkökulman hyödyntäminen on tärkeää myös pienten yritysten toiminnassa.
  
Ulkopuolista näkökulmaa kaivataan yrityksissä erityisesti vaikeiden ratkaisujen kohdalla. Yrityksessä saattaa olla jo jokin ajatus asian ratkaisemisesta, mutta etenkin päätöksissä, joilla on laajoja vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen, kaivataan myös ulkopuolisen tekemää arviota tilanteesta. Konsultit ovat sitoutumattomia, minkä johdosta heidän on helpompi olla objektiivisia ja avoimia. Ulkopuolinen näkökulma voi nostaa esiin asioita, joiden vaikutuksia yrityksessä ei ole itse osattu huomata tai tulkita.   Konsulttipalveluja tarjoavilla tahoilla on yleensä laajempi perspektiivi eri asioihin, sillä työskenteleväthän he useiden eri tahojen kanssa ja ovat sitä kautta päässeet laajemmin rakentamaan omaa näkemystään. Pienyrityksessä tällaista näkökulmaa harvoin löytyy oman yrityksen resursseista. Asioita voidaan päätyä tarkastelemaan kokonaan uudesta näkövinkkelistä, mikä usein johtaa sellaisiin uusiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin ja ideoihin, joihin ei ehkä ilman ulkopuolista tukea olisi voitu päästä. 
  

 

Rajalliset resurssit hyödynnettävä järkevästi
 
Resurssit yrityksessä ovat rajalliset ja toisinaan ne eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen tarpeelliseen. Etenkin pk-yrityksille kokonaan uuden työntekijän palkkaaminen on arvokas ja sitova investointi, joten voi olla järkevämpää ostaa ulkopuolelta sellaisia palveluita, joihin yrityksen omat resurssit eivät yksinkertaisesti riitä. Varsinkin pienen yrityksen kohdalla uutta henkilöä palkatessa korostuu se, että henkilön todella tulee olla oikea henkilö juuri siihen tehtävään, johon lisäresurssia tarvitaan. Jo pelkästään uuden henkilön rekrytointiprosessiin uppoaa paljon yrityksen voimavaroja, jos se tehdään huolellisesti. Ylimääräisen työntekijän palkkaaminen sitoo yritystä pitkälle tulevaisuuteen.
  
Konsulttipalveluita ei hyödynnetä kokopäiväisesti, toisin kuin yleensä yrityksen omia työntekijöitä, joten niiden hyödyntäminen työntekijän palkkaamisen sijasta on yleensä taloudellisesti yritykselle järkevämpää. Konsultti sen sijaan toimii tilapäisenä työntekijänä juuri niin suurella panoksella kuin firman oma tarve on. Apuun voi turvautua juuri niin usein tai harvoin kuin koetaan tarpeelliseksi ja budjetti sen mahdollistaa. Konsulttien hyödyntämisen puolesta puhuu myös se, että niihin on mahdollista turvautua aina oman budjetin sallimien mahdollisuuksien mukaan ilman pitkää sitoutumista.   Osa yrityksen hankkeista saattaa myös olla kertaluontoisia, minkä takia uuden työntekijän palkkaaminen ei ole edes mahdollista. Hankkeiden onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että niihin saadaan ammattitaitoisten ihmisten panos, joten konsultointipalvelut ovat mitä paras ratkaisu tämänkaltaisiin tilanteisiin. 
   Ulkopuoliselle konsultille ei myöskään tarvitse tarjota yrityksen omalle henkilöstölle tarjottavia etuja, kuten lakisääteistä työterveyden palveluita, puhumattakaan tietysti muista henkilökunnalle tarjotuista eduista ja kannustimista, joilla yrityksen usein haluavat palkita osaajiaan. 

Kommentoi